آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عاشق شدن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، دليل كه نيازمند و حريص گردد. اگر عاشقي او به چيزي حرام بود، دليل بر فساد دين او بود. اگر بيند كه از معشوق كام دل يافت، دليل منفعتي بود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

عاشق

عاشق شدن : سرخوردگی

دیدن عشاق : شادیهای پنهانی

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)