آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قد کوتاه

 

محمد بن سيرين گويد:

کوتاه شدن قد در خواب دليل برکوتاهي عمر اوست

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)