آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شهاب سنگ

 

مولف گويد:

ديدن شهاب سنگ دليل بر قلبه بر خواستهاي شيطاني است اگر از اهل ايمان باشد.

شکست خوردن در تفکرات و کارها و نقشها اگر پايبند به اعتقادات ديني نباشد.

مي توان گفت اگر ببينيد شهاب سنگ به کسي اثابت نمود دليل بر سخن چين بودن ايشان است

در کل شهاب به دنبال کننده شياطين که به شنود اسرار آسمانها مي پرداختن تعبير مي گردد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)