آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انبر آتش

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن انبر آتش در خواب، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشترى به انجام كارها بپردازيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)