آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بی اعتنایی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر كسى در خواب به شما بى‏اعتنايى كرد، به اين معنا است كه از شغل خود راضى نيستيد. اگر در خواب ببينيد كه يكى از نزديكانتان به شما بى‏اعتنايى مى‏كند، به اين معنا است كه اگر مى‏خواهيد زندگى خوبى داشته باشيد بايد رفتار زشت خود را اصلاح كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)