آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پا برهنه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را با لباس‏هايى پاره و پا برهنه سرگردان ديديد، به اين معنا است كه براى رسيدن به اهداف خود بايد توقعات خود را كم كنيد تا دچار نااميدى نشويد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنيد، به اين معنا است كه اوقات خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‏ها راه مى‏رويد، به اين معنا است كه دچار گرفتارى و مشكلات خواهيد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)