آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیچ و خم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در كوچه‏هاى پر پيچ و خم قدم مى‏زنيد، يعنى براى مدتى مشكلات گريبان گيرتان مى‏شود. اگر در خواب پيچ و خم شاخه‏هاى درختان را ببينيد نشانه‏ى به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)