آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تاجر اسب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خريد و فروش اسب در خواب، بيانگر آن است كه در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد. ديدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)