آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تیز کردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول تيز كردن چاقو ببينيد، يعنى موضوعى موجب خشم شما مى‏گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)