آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تیغ ماهی

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه تيغ ماهى را خورده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه هيچ ميلى براى انجام مسؤوليتى كه بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند نداريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)