آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صوفی شدن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صوفي شد و با صوفيان درخانقاه مجاور نشست، دليل كه دست از دنيا بدارد و به كار آخرت پردازد. اگر بيند كه از ميان صوفيان بيرون رفت، دليل كه ميل او به كار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صوفي شدن در خواب بر چهاروجه است. اول: بازداشتن از دنيا. دوم: از خلق كناره گرفتن. سوم: پيوسته به عبادت مشغول بودن. چهارم: طمع به كسي نداشتن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)