آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شاه بلوط

 

اگر در خواب ديد كه شاه بلوط داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. جابرمغربي گويد: اگر ديد كه شاه بلوط مي خورد، دليل كه غمگين گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)