آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شاه سفرم

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دليل است بر عز و جاه. اگر شاه سفرم زرد بيند، دليل بيماري بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شاه سفرم به خواب شش وجه است. اول: عز و بزرگي. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: سخن خوش. پنجم: مجلس علم و حكمت. ششم: نام نيكو و ثنا و مدح.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)