آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شعر گفتن

 

اگر بيند كه شعر مدح يا هجو كسي مي خواند، دليل كه سخن باطل گويد. ديدن شاعر به خواب، كه مدح و غزل گويد به تاويل نوحه گر باشد. اگر توحيد گويد، دليل دروغ بود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شعر خوانی : مشکلات

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)