آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شکر کردن

 

اگر در خواب بيند كه شكر مي گذارد، دليل است بر دوستيِ دين قوت و جاه و زيادتي.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)