آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سنگخواره

 

(نوعي مرغ كه سنگريزه خورد) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سنگخواره را بگرفت، دليل كه وي را با مردي ابله صحبت افتد. جابرمغربي گويد: اگر بيند سنگخواره در دست داشت، دليل كه در كاري دشوار افتد و در آن كار خيرو منفعت نباشد. اگر بيند سنگخواره از دست بپريد، يا در دستش بمرد، دليل كه از آن كاري كه دشوار است به زودي خلاصي يابد. اگر بيند گوشت سنگخواره بخورد، دليل كه كار خود را به دشواري به دست آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)