آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الانبیاء

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انبيا مي خواند، دليل كه حق تعالي او را علم و سيرت بخشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اقبال دو جهاني يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عالم و دانا گردد و بعد از رنج و مشقت راحت و آساني يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)