آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المؤمنون

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره مومنون مي خواند، دليل كه با مومنان در بهشت شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

فضل و درجات يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

امانتش قوي بود وسيرتِ خوب اختيار كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)