آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الذاریات

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره الذاريات مي خواند، دليل كه حق تعالي او را توفيق دهد، به كارهاي صالح.

 

ابراهيم كرماني گويد:

كارهاي دشوار بر وي آسان گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 حق تعالي او را صلاحيت بخشد و از كشت و زرع بهره مند شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)