آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره النازعات

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره نازعات مي خواند، دليل است به وقت مرگ از جان كندن هراس يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

توبه كند تا از عقوبت ايمن گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دلش از مكر پاك گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)