آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الانفطار

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انفطار مي خواند، دليل است از عذاب خداي تعالي ترسد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ميل او به مال و نعمت بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نزد سلاطين عزيز و محترم گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)