آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الانشقاق

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انشقاق مي خواند، دليل كند نامه او را به دست راست او دهند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

شمار حسنات و كارهاي نيك در روز قيامت بر وي آسان گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نسل او زياد گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)