آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الانشراح

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انشراح مي خواند، دليل كه دشواري بر وي آسان گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خداي تعالي كارهاي بسته بر وي آسان كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از سختي فرج يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)