آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الکافرون

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره كافرون مي خواند، دليل كه به راه بدعت و به دنيا مغرور شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

توفيق خيرات يابد و غزا كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر راه دين استوار بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)