آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مردارسنگ

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن مردار سنگ، دليل بيماري بود چنانكه در آن بيم هلاك بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است. اول: بيماري. دوم: غم. سوم: غربت و شكنجه.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)