آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت آلو

 

دليل بود بر مردي طبيب كه نفعش به هر كس مي رسد و درخت آلوي زرد، دليل بود بر بيماري.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)