آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دُهل زدن

 

محمدبن سيرين گويد:

دهل زدن به خواب، كلام باطل و دروغ و كار روشن اين جمله، دليل بر زننده دهل كند.

اگر بيند با دهل ناي زدند و پاي كوفتند، دليل بر غم و اندوه و مصيبت بود.

اگر بيند بطور مفرد دهل مي زد، دليل است كه سخن باطل گويد، يا كاري كند روشن و پيدا.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دهل زدن، دليل بر خبرهاي دروغ وضد و نقيض  است، كه در او هيچ خير نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)