آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دیگ پایه

 

محمدبن سيرين گويد: ديگ پايه به خواب بر دو وجه است. اول: كدخداي خانه. دوم: كدبانوي خانه. اگر بيند ديگ داني نو فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل است كه كدبانوئي به خانه آورد. اگر بيند كه ديگدان بشكست، دليل كه كدبانوي خانه بميرد. جابر مغربي گويد: اگر ديگ پايه بخواب بيند، دليل بر كدخداي سرا بود يا مردي قوي حال و دلير است كه ازكس نينديشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)