آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خفه کردن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي او را خفه كرد، دليل كه غمگين و مستمندشود و بعضي گويند: خفه كردن نيكي عيش است.

 

اگر در خواب احساس خفگي كنيد ، نشانة آن است كه در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساري خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)