آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شیر دادن

 

اگر دختري بيند، در پستان او شير جمع شده بود، دليل كه در خوردي بميرد.

اگر زن جوان بيند،در پستان او شير جمع شده بود،دليل كه عمرش دراز است.

 

مولف گويد:

اگر در خواب ببيند فرزند دختري دارد و به او شير مي دهد يعني خرمي و نعمت براوافزون مي شود به ميزان شيري که به بچه دخترش داده (در بيداري چنين بچه اي نداشته باشد)

اگر کسي به او بچه دختري داد و او به آن شير داد تعبيرش همان باشد

اگر بيند بچه پسر دارد دليل بر غمگيني و اندوه مي باشد

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)