آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حوض کوثر

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قيامت برخاست و خلق نزديك حوض كوثر جمع مي كردند، دليل كه پادشاهي پيدا شود در ميان خلق عدل و داد كند. اگر بيند از حوض كوثر يك جام بخورد، دليل كه مرگ او بر مسلماني است. اگر بيند پيرامون حوض كوثر مي گشت و آب مي خواست و آب ندادند، دليل كه دشمنِ اولاد پيغمبر باشد. اگر بيند حضرت رسول (ص) او را آب داد و بخورد، دليل كه از شفاعت بهره يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند نامش در حوض كوثر نوشته بودند و جامي بستد و از آن آب مي خورد، دليل كه او را با عالمي بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهاني حاصل شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند از حوض كوثر آب مي خورد، لكن آب وي تيره و ناخوش است، دليل كه بيننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هيچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دين اسلام در پيش وي حقير و خوار است. اگر بيند حوض كوثر به آن طريق است كه در اخبار آمده و از جمله آب حوض كوثر مي خورد، دليل كه او را نزد حق تعالي قدري و محلي است و از جمله بزرگان دين است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)