آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بارکشیدن

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس آن بار وي را منفعت رسد. اگر بيند كه بر پشت بار گران داشت، دليل كه گناه و معاصي بسيار كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بار بسيار داشت و دانست كه از ملك او است. دليل به قدر جنس بار وي را خير و منفعت رسد يا مضرت و بدي. اگر بيند كه آن بار ملك آن نبود خير و شر او به خداوند خواب بازگردد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول حمل بار ديديد، به اين معنا است كه دست به كارهاى خيرخواهانه خواهيد زد. اگر در خواب ديگران را مشغول حمل بار ديديد، به اين معنا است كه تجربياتى به دست مى‏آوريد كه برايتان بسيار مفيد و مطلوب خواهد بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)