آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آتش سوزی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثهاي شادماني و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)