آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برگستوان

 

پوشش اسب

محمد بن سيرين گويد:

درخواب استوار و محكم كاري است. اگربيند بر اسبي يا برگستوان نشسته بود، دليل كه كار وي محكم و استوار گردد و بر دشمن ظفر يابد و خصم را قهر كند.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند اسب وي با برگستوان درميدان رزم مي دويد، دليل كه كار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد. اگر بيند بر گستوان از اسب او درافتاد يا ضايع گرديد، دليل كه نامرادي يابد و در دست خصمان مغلوب شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)