آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلانکینی

 

محمد بن سيرين گويد:

بلانكيني در دست داشتن به خواب، دليل كه او را ازكسي مدد و قوت نباشد. اگر بيند بلانكيني از چوب نرم جسته بود، تاويلش به خلاف اين بود كه گفته شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)