آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اشتر غاز

 

محمد بن سيرين گويد:

ديدن اشترغاز به خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر ديد وي آن را به كسي داد يا بفروخت، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند اشترغاز داشت و بخورد، دليل كه آن كس از بهر آن اندوهگين شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)