آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت جوز

 

دليل كند بر مردي عجمي با اهل و عيال خود سخي بود. اگر بيند بر درخت جوز است، دليل كه با مردي عجمي بزرگ پيوندد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)