آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت سدر

 

دليل كند بر مردي بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)