آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت سرو

 

دليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.

 

1ـ اگر در خواب درختانِ سرو سبز ببينيد ، دلالت بر پيروزي در كاري دارد .

2ـ ديدن درختان سرو خشك در خواب ، نشانة نوميدي است و اينكه به هيچ يك از اهداف خود ، دست نمي يابيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)