آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت عود

 

دليل كند بر مردي نيكو روي، لطيف طبع، خوش زبان وتوانگر.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)