آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدمخواری

 

تام چت ويندرا گويد :

اگر در خواب آدمي را خورد ، تعبيرش آن باشد که آرزو دارد هوش ، استعداد و ثروت او را تصاحب کند
 
آدمخواري در خواب روياي ترسناکي نيست ، مي توان احتمال داد دليل چنين بر خوردي با موضوع آدمخواري به وحشياني که فقط مغز ديگران را مي خورند که از قواي فکري و ذهني انها متمتع شوند بي ارتباط نباشد ، نا گفته نماند عمل نادانسته وحشيانه آدم خوار امروزه نيز به نوعي با انسان متمدن ارتباط مي يابد يعني انسان متمدن ميل بسياري به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقيبان خود دارد
موضوع اصلي خواب قرار گرفتن آدمخواري ، به اين تعبير نيز مي تواند باشد که ميل و هيجان شديدي براي پرخوري و جود دارد
تعبير ديگرش ميل به يکي شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است ، يعني رسيدن به جائي که آغاز شده ايم ، يعني راه معکوس تولد را در پيش گرفتن

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)