آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آپارتمان

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

آپارتمان : دوستان خوب داشتن
آپارتمان زیبا : احتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد
آپارتمان کوچک : تلاشهای شما بیهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن : یک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد
بازدید کردن آپارتمان : تحولاتی خواهید داشت

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)