آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آتش بازی

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد
آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثه اي شادماني و نشاط خاطر شما قراهم خواهد شد .

آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است.

اگر دخترى در خواب بيند كه آتش بازى مى‏كند، دليل ديدن مكان‏ها دور مى‏باشد.

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ديدن آتش دليل فريب خوردن و نااميد شدن است.

 

 
 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)