آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چینه دان

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چينه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببينيد چينه دان مرغي را بيرون مي آوريد و دور مي افکنيد عيب خود را از بين مي بريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)