آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

توپ جنگی

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

توپ جنگی

شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن

شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری، یا پیروزی در یک دعوا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب توپ جنگي ببينيد ، نشانة آن است كه كشورتان در معرض تجاوز بيگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند كشيد .

2ـ اگر دختري در خواب صداي توپي را بشنود ، علامت آن است كه همسر سربازي خواهد شد .

3ـ خواننده بايد چنين خوابهايي را با توجه به تجارب و دانسته هاي خود تعبير كند . اگر زماني خواب توپ جنگي ببينيد كه خبري از جنگ نيست ، دلالت بر آن دارد كه از بدشانسي و شكست خود در كارها مضطرب و پريشان هستيد .

توت سفيد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب صداى شليك گلوله‏اى را بشنويد، يعنى خبرهاى خوشايندى به شما مى‏رسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)