آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هنر پیشه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

هنرپیشه

دیدن: کسی در جستجوی شماست

هنرپیشه بودن : تغییرات و یا موفقیت زود گذر

صحبت کردن با یک هنرپیشه : اعلان خطر ، اخطار در مورد شخصی که قصد گمراه کردن شما را دارد و یا میخواهد از شما سوء استفاده کند

 

1ـ ديدن هنرپيشة زن در خواب ، نشانة آن است كه زندگي خوش و پايداري خواهيد داشت .

2ـ ديدن هنر پيشة مضطرب و پريشان در خواب ، حاكي از آن دارد كه شما به رضايت خاطر از نفوذ و ثروت خود براي نجات دوستي تنگدست ، استفاده خواهيد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد هنر پيشه شده ايد ، نشانة آن است كه براي امرار معاش سخت كار خواهيد كرد ، اما اين تلاش با رضايت و لذت توأم خواهد بود .

4ـ اگر خواب ببينيد عاشق هنر پيشه شده ايد ، در آينده تمايلات شما به سمت لذتجويي گرايش خواهد يافت و اين گرايش با احساسات دروني شما ضديت پيدا خواهد كرد .

5ـ ديدن هنرپيشة مرده در خواب ، به اين معناست كه مصيبتي برايتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختي شما را از ميان خواهد برد .

6ـ اگر در خواب هنرپيشه اي سرگردان و آس و پاس ببينيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما دستخوش تحول مي گردد و اميد شما براي رسيدن به موفقيت به يأس مبدل خواهد شد . اين گونه خواب به افرادي كه از آسايش و راحتي زندگي خانوادگي برخوردارند ، هشدار مي دهد كه اين محيط ممكن است دگرگون شود و عهد و پيمانهاي دوستانه يكسر مبدل به بي وفايي گردد .

7ـ اگر زن جواني خواب ببيند با هنرپيشه اي نامزد كرده است يا مي خواهد با او ازدواج كند ، نشانة آن است كه لذتها و هوسها او را افسون خواهد كرد و پس از آن به ندامت و پشيماني خواهد رسيد .

8ـ اگر مردي خواب ببيند با هنرپيشة زني مشغول كامجويي است ، دلالت بر آن دارد كه در زندگي با همسر خود اختلاف پيدا خواهد كرد ، و به جاي اينكه در كنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختي خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)