آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جشن تولد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت

 

خواب جشن تولد براي جوانان ، نشانة فقر و تنگدستي است و براي پيرمردان نشانة غم تنهايي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)