آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چهار راه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

چهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمیم گیری شما ضعیف است

 

1ـ ديدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است كه براي رسيدن به خواسته هاي خود قادر نيستيد از فرصتهايي مناسب استفاده كنيد .

2ـ اگر خواب بببيند درچهارراهي سرگردان هستيد و نمي دانيد بايد از كدام طرف برويد ، علامت آن است كه وقايع بيهوده و جزئي ناراحتي برايتان فراهم مي سازد . اما اگر بتوانيد در خواب راه خود را انتخاب كني ، دلالت بر آن دارد كه اقبال يار شما خواهد بود .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)