آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دست دادن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید

 

1ـ اگر دختري در خواب ببيند با فرماندهي برجسته دست مي دهد ، علامت آن است كه در جمع افرادي برجسته حضور خواهد يافت . اگر خواب ببينيد به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضايي مي كند ، علامت آن است كه از جانب دوستان لطف زيادي به او مي شود . اما اگر احساس كند به هنگام دست دادن به فرمانده بايد دست خود را دراز كند ، علامت آن است كه رقيبان و مخالفيني خواهد داشت . و اگر خواب ببينيد به هنگام دست دادن با فرمانده دستكش به دست دارد ، نشانة آن است كه از موانعي كه جلوي راهش قرار خواهد گرفت عبور خواهد كرد .

2ـ دست دادن با زيردستان در خواب ، نشانةآن است كه با مهرباني و بخشندگي خود مورد لطف و ستايش ديگران قرار خواهيد گرفت . اگر به هنگام دست دادن با زيردستان متوجه شويد كه دست آنان كثيف است ، علامت آن است كه در ميان افراد ظاهراً دوست ، دشمناني مي يابيد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند با پيرمرد فرتوتي دست مي دهد ، نشانة آن است كه به هنگام لذت بردن از زندگي دچار دردسر خواهد شد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)