آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صاحبخانه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)